Выбирать нужно правильно основными22. Для того чтобы правильно выбрать вентиляцию, нужно знать ее основные характеристики.

Это напор воздуха (статическое давление), мощность калорифера (необходим в приточных вентиляционных установках для подогрева уличного воздуха в зимнее время) и производительность по воздуху. Выбор конкретных параметров зависит от размера, расположения и назначения вентилируемых помещений, количества находящихся там людей. Вентиляция может быть естественной и механической. АВАРИЙНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ — комплекс мероприятий по вентиляции шахт, отдельных горных выработок и помещений на промышленных предприятиях при возникновении аварии с целью обеспечения безопасности людей. Аварийная ситуация на шахте или в цехах промышленного предприятия может возникнуть в результате многих причин: самовозгорания угля, взрыва, внезапного выброса газа и пород, пожара и т. п. На каждом производстве должен быть разработан специальный план режимов работы вспомогательных вентиляционных установок на случай аварии.Остановка главного вентилятора возникает в основном в связи с прекращением подачи электроэнергии, поэтому в общей энергетической схеме производства предусматривается наличие аварийной силовой установки (напр. дизель-генератор электроэнергии), которая вводится в действие вместе с планом эвакуации работников шахт (цехов). Знаки, указывающие маршрут эвакуации (см. Эвакуационные знаки в ст. Знаки безопасности), должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026—2001.Аварийная вентиляция используется также для проветривания шахт и цехов во время технического обслуживания и профилактического осмотра основного вентиляционного оборудования.

23. Природна вентиляція відбувається в результаті теплового та вітрового напору.

Тепловий напір обумовлений різницею температур, а значить і густини внутрішнього і зовнішнього повітря. Вітровий напір обумовлений тим, що при обдуванні вітром будівлі, з її навітряної сторони утворюється підвищений тиск, а підвітряної — розрідження. Природна вентиляція може бути неорганізованою і організованою. При неорганізованій вентиляції невідомі об'єми повітря, що надходять та вилучаються із приміщення, а сам повітрообмін залежить від випадкових чинників (напрямку та сили вітру, температури зовнішнього та внутрішнього повітря). Неорганізована природна вентиляція включає інфільтрацію — просочування повітря через нещільності у вікнах, дверях, перекриттях та провітрювання, що здійснюється при відкриванні вікон та кватирок.Організована природна вентиляція називається аерацією. Для аерації в стінах будівлі роблять отвори для надходження зовнішнього повітря, а на даху чи у верхній частині будівлі встановлюють спеціальні пристрої (ліхтарі) для видалення відпрацьованого повітря. Для регулювання надходження та видалення повітря передбачено перекривання на необхідну величину аераційних отворів та ліхтарів. Це особливо важливо в холодну пору року. Інфільтрáція (рос. инфильтрация, англ. percolation, seepage, infiltration; нім. Infiltration f) —

1) Процес просочування рідин у пори твердого тіла.2) Процес просочування опадів і поверхневих вод у гірські породи й ґрунт капілярними порами, тріщинами та іншими пустотами і рух цієї гравітаційної вологи від поверхні Землі через зону аерації до рівня ґрунтових вод.

Розрізняють інфільтрацію вільну і нормальну.Вільна інфільтрація — низхідний рух води у вигляді окр. струменів під дією сили тяжіння і частково капілярних сил по тріщинах або каналах.Нормальна інфільтрація — рух води через пори порід зони аерації під дією різниці напорів. Рух інфільтрац. вологи є ламінарним і підкоряється закону Дарсі.При наявності гідравлічних зв'язків у зоні аерації вода, яка інфільтрується, досягає дзеркала ґрунтових вод, при відсутності — утворюється зависла волога, відділена від дзеркала ґрунтових вод і капілярної облямівки сухим «мертвим» горизонтом. Зависла волога витрачається на транспірацію і випаровування і не бере участі в живленні підземних вод. Відношення кількості опадів, що просочуються в ґрунт, до кількості атмосферних опадів називають коефіцієнтом інфільтрації. Його величина в залежності від інфільтраційної здатності ґрунтів змінюється від 1-3% до 25-30%. Швидкість, з якою ґрунт і вся зона аерації може вбирати дощові і талі води, називається швидкістю інфільтрації і звичайно змінюється від дек. см до дек. м на добу.

24.Механічна вентиляція – це примусове видалення з приміщень забрудненого повітря і заміна його на свіже за допомогою вентиляційних агре-гатів. Сукупність вентиляційного агрегату, повітроводів, регулювальних, пускових та інших пристроїв складає вентиляційну систему для конкрет-ного виробничого приміщення.Штучна вентиляція може бути загально обмінною, місцевою та комбінованою.Загально обмінна вентиляція забезпечує створення необхідного мік-роклімату та чистоти повітряного середовища у всьому об’ємі робочої зони приміщення.Місцева вентиляція забезпечує нормалізацію повітряного середови-ща на робочих місцях. Вона може бути припливною (повітряні душі, по-вітряні та повітряно-теплові завіси) і витяжною(вловлювання шкідливих речовин безпосередньо біля місць їх утворення).Достоинства:возможность обрабативать как подаваемий так и удаляемий воздух.Недостатки:большие затрати електроенергии.Отношение количества подаваемого к количеству удаляемого воздуха називается- вентиляційний повітряний баланс.

26.Кратність повітрообміну — це показник, який показує, скільки разів протягом години змінюється повітря в приміщенні. Враховуючи виділення діоксиду вуглецю людиною в спокої, вчені підрахували, що мінімальний об'єм вентиляції на одну людину в житлових приміщеннях повинен бути не меншим 30 м 3 за 1 годину. Оптимальні ж умови повітряного середовища для людини, що фізично працює, забезпечуються при об'ємі вентиляції 80-120 м 3 /год.

Визначається кратність повітрообміну за ф-лою: К=W/VПР, год -1

де VПР –обьем приміщення,м 3

W-обьемна швидкість повітря,м 3 /год.

Как правильно выбрать профессию

Как правило, практически каждому ребенку задавали вопрос: «Кем ты хочешь быть, когда станешь взрослым?». Дети над ним довольно долго размышляют, я, например, в детстве хотел быть милиционером или космонавтом, и был не одинок в таком выборе, почти каждый второй называл похожие профессии. Сейчас дети мечтают стать кем-то еще, но эти мечты часто остаются в детстве. Некоторые даже после окончания школьных лет не знают кем стать. Вот именно тогда тема профессий становится наиболее актуальной.

Что нужно учесть при выборе профессии

Итак, в первую очередь стоит задуматься, чего именно вы ожидаете от своей будущей профессии. В какой сфере деятельности вам будет интересно, какой образ жизни предпочли бы вести, а также не забывать о заработной плате. Выбор, конечно же, стоит делать исключительно исходя из своих собственных возможностей, умений и потенциала. Если у вас тройка по математике и информатике и данная наука дается слишком тяжело даже при желании учиться, то о карьере математика и программиста стоит забыть.

Вам также стоит пройти тесты на профориентацию. В основном вам нужно будет просто напросто согласиться или не согласиться с различными утверждениями. В подобных анкетах есть вопросы, которые касаются астрономии, химии, литературы, физики и других предметов. Более того, подобные тесты также помогут вам оценить собственные черты характера и интересы, а в некоторых случаях даже уровень интеллекта.

Во многих популярных психологических сборниках вы сможете без труда найти подобные задания. Но не смотря на это, желательно все же привлечь психолога к столь важному вопросу. Он поможет сделать правильные выводы, исходя из результатов теста, что в свою очередь поможет вам правильно выбрать профессию. Под психологом подразумевается не обязательно человек этой профессии, в роли него может выступить родитель, родственник или близкий знакомый, человек, который сможет выслушать и посоветовать со своего опыта. Однако, помните, что окончательный выбор должны сделать именно Вы, учитесь с ранних лет принимать в жизни решения, не надеясь полностью на кого-то.

Прежде чем делать окончательный выбор, не забудьте проанализировать, какие именно специальности пользуются большим спросом у работодателей. В этом вам помогут газеты и интернет, а также различные прогнозы социологов.

Основные мотивы при выборе профессии

Для начала необходимо разделить причины, которые побуждают выбрать какую-либо специальность, на внутренние и внешние. Вы сам отвечаете за внутренние, которые определяют ваши навыки и способности. Внешние причины связаны с влиянием окружающей среды, то есть мнением друзей, родителей и так далее.

Помимо этого, нас мотивирует престиж профессии. Но, именно в нем кроется ловушка. Стоит отметить, что на сегодняшний день наиболее популярными являются юридические и экономические специальности. Именно поэтому, на данный момент наблюдается переизбыток тех же бухгалтеров, которые даже не имеют высшего образования. А экономистов и юристов кажется уже переборю. Поэтому о светлом будущем данных профессий можно только предполагать.

Не менее важным вопросом также является заработная плата, ведь каждый хочет заработать как можно больше денег, чтобы удовлетворить все свои потребности. Вследствие этого, мы довольно часто делаем необдуманные поступки. Главным приоритетом должна быть не начальная заработная плата, а возможный дальнейший рост в карьере. Пусть ты начнешь с обычного банковского служащего, но ведь рано или поздно вас повысят, а значит, и зарабатывать станете больше.

Еще один важный фактор, на который стоит обратить внимание, это интерес к самой специальности. Очень важно, чтобы вы по-настоящему полюбили свою профессию, так как если это произойдет, то, занимаясь любимым делом, вы всегда сможете быстрее продвинуться по службе, а возможно даже заняться потом своим бизнесом.

При выборе творческой профессии - музыка, кино и др. -, не стоит отталкиваться только от популярных представителей, состоявшихся в этой сфере. Да, безусловно, мотивация - это также очень важно. Но большинство таких попыток заканчиваются на 2-3 курсе института театра и кино или музучилища по желанию студента. Причины разные - отсутствие задатков, перспектив, протеже и т.д. - все то, без чего в этой профессии не обойтись. Но если вы обладаете серьезным талантом и получаете удовольствие от этого, то, конечно, держитесь за свою мечту и продолжайте упорно работать.

При выборе какой-либо профессии условия труда играют свою роль. Конечно же, многие профессии позволяют без затруднений сменить место работы, где условия будут лучше.

После того как вы определились с приоритетным направлением, нужно учитывать условия предоставления интеллектуальных ресурсов. То есть другими словами найти подходящий для вас ВУЗ. Так, к примеру, если вы живете в маленьком городке, где одни колледжи, тогда для того, чтобы получить высшее образование необходимо переезжать в другой город. Если вам не удалось поступить на бюджет, у вас всегда есть возможность поступить на контрактную форму обучения. Но в таком случае очень важным остается вопрос оплаты за обучение. Учтите, что цена за год учебы будет постоянно расти, поэтому стоит заранее убедиться в том, что вы в состоянии будете оплатить обучение, так как один или два курса не дадут вам необходимых знаний для устройства на работе.

Самые распространенные ошибки при выборе профессии

В первую очередь наблюдается следование предрассудкам и моде. Некоторые профессии во все времена оставались престижными, в то время как другие были недостойными. К примеру, есть такие люди как ассенизаторы. Но ими, как ни странно, мало кто хочет быть. Но никто при этом не учитывает, что общество нуждается как в экономистах, так и в сантехниках.

Поэтому в первую очередь на первое место необходимо поставить собственные умения и склонности к той или иной специальности, а уже потом престижность профессии. Конечно, вы всегда можете выучиться на бухгалтера, но вы не будете получать от работы удовольствия, тогда все ваши старания оказались напрасными, особого успеха вы вряд ли добьетесь.

Стоит отметить, если вы действительно профессионал своего дела и всегда выполняете работу качественно, то вас будут уважать вне зависимости от вашей специальности.

При выборе профессии многие недооценивают или даже не знают о своих особенностях и недостатках, из-за чего могут совершить неправильный выбор. Так, к примеру, если у вас больное сердце, то дорога в летчики будет навсегда закрыта. Если у вас нет задатков к танцам, нет слуха и чувства ритма, то профессиональной балериной вам не стать. В некоторых случаях заболевания становятся практически непреодолимой преградой в трудоустройстве.

К выбору профессии не стоит относиться, как к чему-то, что раз и навсегда определит вашу дальнейшую судьбу. У вас впереди еще целая жизнь, ведь наверняка вы знаете или же слышали о людях, которые успевают получить по два или даже три высших образования. Конечно же, не стоит всю жизнь учиться, просто постарайтесь как можно быстрее найти свое призвание.

Sovets.com желает вам всю жизнь заниматься любимым делом, выполнять его качественно и с удовольствием.

Выбираем кроссовки для бега

От правильно подобранных кроссовок зависит успех тренировки. Начинающие спортсмены-любители зачастую смотрят только на внешний вид обуви, не обращая внимания на ее качество и характеристики.

Для занятий бегом нужна обувь с определенными параметрами. Кеды, туфли и сандалии не подойдут, они не рассчитаны на нагрузки, которые вы получите при тренировках.

Кроссовки же помогут избежать болей в коленях, постоянных мозолей и травм.

Если вы бегаете редко, можно приобрести обычные недорогие кроссовки, если собираетесь заниматься регулярно и серьезно, то желательно присмотреться к более качественным моделям.

Выбор кроссовок должен зависеть от:

 • тренировочной поверхности;
 • типа тренировок.

Если вы собираетесь бегать в лесу, выбирайте кроссовки с глубоким протектором и защитой от грязи, если в городе по чистому асфальту, присмотритесь к моделям с хорошей амортизацией, а вот для фитнеса лучшими считаются кроссовки малого веса и с хорошим сцеплением.

Кроссовки делятся на несколько видов, в зависимости от типа тренировок:

 • для бега на длинные дистанции;
 • для кратковременной скоростной работы;
 • для соревнований;
 • для туризма и простых прогулок.

У некоторых кроссовок подошва очень прочная, она не стирается со временем. В них очень удобно бегать по асфальту. Есть модели с цепкой подошвой, они отлично держатся на мокрой поверхности и не позволяют упасть .

В холодную пору отлично подходит обувь с шипами, причем как резиновыми, так и металлическими. В таких кроссовках можно смело бегать по снегу или даже льду. Для длительных дистанций есть модели, которые называются «марафонки», правда использовать много раз их не получится.

Некоторые правила

 • Чтобы сэкономить, но при этом купить качественную обувь, покупайте беговые ботинки в фирменных магазинах, которые «уже не моде». Желательно при этом ориентироваться на профессионального производителя, но еще не совсем известного.
 • Не спешите бежать в магазин, когда по телевизору говорят: «Наши кроссовки лучшие – ваши ноги будут бегать сами!». Хватит верить в сказки, такого не бывает.
 • Не стоит покупать самые дорогие модели и хвастаться об этом окружающим. Очень часто они имеют «навороты», которые абсолютно бесполезны. Вы просто переплачиваете за это.
 • Подбирайте ту обувь, которая подходит вашим ногам.
 • Приобретать кроссовки лучше после обеда, когда вы уже изрядно походили. К этому времени ноги «расходятся» и увеличатся в размере.
 • При примерке обувайте оба кроссовка, походите в них по магазину, почувствуйте, как ногам приятно и удобно в них. Если что-то мешает, повремените с покупкой.
 • Учитывайте особенности своих стоп при беге. Об этом будет рассказано ниже.

Как не ошибиться с выбором?

Итак, чтобы мышцы не болели, а настроение не ухудшалось, при покупке кроссовок нужно обращать внимание на следующие признаки:

 • Амортизация. Это первое качество, которым должны обладать качественные кроссовки. Амортизация снижает ударные нагрузки и позволяет сильнее отталкиваться от поверхности, что способствует ускорению бега. Располагаются они под носком и под пяткой для снижения нагрузки на стопу. Самыми популярными амортизаторами являются пружины, находящиеся в подошве, и воздушные подушки, наполненные газом. Кроме этого, кроссовки для бега должны быть легкими и удобными, а пятка в них - хорошо зафиксированной.
 • Форма подошвы. Подошва у качественной обуви должна плавно уходить вверх, хорошо гнуться. Также по ее бокам должны находиться маленькие желобки. Они увеличивают гибкость. Каблук должен быть отделен.
 • Хорошие кроссовки должны быть со шнурками, причем не круглыми, такие чаще развязываются при беге. Липучки тоже не лучший вариант, они должны отсутствовать. Это может привести к ухудшению кровотока и другим проблемам.
 • Кроссовки должны быть защищены от непогоды. Хорошими способностями обладают кроссовки с технологией Gore-Tex. Это полимерная пленка с большим количеством пор.
 • Чем меньше разница высоты подошвы, тем больше кроссовки подходят для бега на носках.

Хотите сбросить вес и не потерять мышечную массу? Вам стоит прочитать статью - как правильно сушиться мужчинам .

В данной новости о том, как правильно следует отжиматься с узкой постановкой рук.

Тест для определения пронации

Источники: http://www.studfiles.ru/preview/5397635/page:11/, http://sovets.com/kak_pravilno_vybrat_professiyu.html, http://stroy-telo.com/domashnij-trening/raznoe/vybiraem-krossovki-dlya-bega.html
Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением